Rules and regulation changes for the 2017

As of 01.01.2017, the minimum wage varies from 420 BGN to 460 BGN

The amount of maximum insurable earnings remains at the rate of 2,600 BGN

A new article (Art. 128b par. 3) which obliges every employer must keep employment dossier for staff in the company. E-file of the employee must contain documents from his appointment arising from changes to the termination of the contract.
More information about the type and storage requirements will be determined by the new Council of Ministers act.

Important for self-employed:
Insurable income for self-employed persons according to their taxable income for 2015 by the exercising the relevant labor activity as self-employed is defined:
to 5,400 BGN – 460 BGN;
from 5400.01 to 6500 BGN – 500 BGN;
from 6500.01 BGN to 7500 BGN – 550 BGN;
7,500 BGN – 600 BGN
Insurable income for self-employed persons who have not exercised activity in 2016, as well as those that started operations in 2016 and 2017 is 460 BGN
От началото на 2017 година минималната работна заплата се променя от 420 лв. на 460 лв.

Максималният осигурителен доход остава без промяна в размер на 2600 лв.

С промените от 2017 година е създаден нов член (чл. 128б, ал. 3 ), които задължава всеки работодателят трябва да води трудово досие за наетите служителите във фирмата. Електронното досие на служителя трябва да съдържа документи от назначението му, възникнали изменения до прекратяването на договора.
Повече информация относно вида и изискванията за съхранение ще бъда определени с нов акт на Министерски съвет.

Важно за самоосигуряващите се лица:
Осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемия им доход за 2015 г. от упражняване на съответната трудова дейност като самоосигуряващи се лица се определя :
до 5400 лв. – 460 лв.;
от 5400.01 до 6500 лв. – 500 лв.;
от 6500.01 лв. до 7500 лв. – 550 лв.;
над 7500 лв. – 600 лв.
Осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2016 г., както и за тези които са започнали дейност през 2016 г. и 2017 г. е 460 лв.

Промяна в осигурителната вноска върху социалните разходи
От 2017 г. върху социалните разходи ще се дължат осигурителни вноски за всички фондове на ДОО.

1 thought on “Rules and regulation changes for the 2017

Comments are closed.