Company liquidation in Bulgaria

The first stage of this process is the dissolution of the company which could be initiated by passing a resolution by the shareholders for closing the company down. For the purpose of dissolving the company, it is also necessary for the manager of the company to notify the Tax Office of the dissolution process. The Tax office then issues a certificate under art.77 of the Tax Code certifying that the company does not have tax obligations towards the State. The above Certificate should be sent directly by the Tax Office to the Trade Register. It is also necessary for the General Assembly of the shareholders to appoint a liquidator and to determine the deadline for liquidation which could not be less then 6 months. All documents related to the above actions should be presented before the Trade Register. If they are correctly prepared, the Trade Register should change the status of the company from „active company“ to a ‘company in process of liquidation“. In the case where there are missing documents or incorrectly prepared documents there is a possibility that the Trade Register will refuse publishing the above circumstance.

As at the time of starting the dissolution process, the company would still be in business relations with third parties and such relations could not be terminated immediately, for the duration of this process the company would still exists as a legal entity. Its commercial activity however could be stopped. Whether the company will be active during the process of its liquidation depends on the decision made by the shareholders (The General Assembly) on the General Meeting. If the shareholders decide so, during the process of its liquidation, the company would not be allowed to participate in any commercial transactions or to sign any commercial contracts. However, they could decide instead that the company shall participate in the commercial transactions. In any event this decision of the General Assembly should be published in the Trade Register.

The dissolution process should be finished within a specified deadline –a minimum of 6 months. In every individual case this deadline is specified by the shareholders in the General Assembly but it is always at least 6 months. The main goal of this time period is for the existing business relations between the company and third parties to be concluded and for the assets and shares to be divided between the shareholders.

After this deadline expires, the second stage of the liquidation process commences, The General Assembly is summoned again and the relevant legal documents for the final liquidation and deleting the company from the Trade Register are prepared. Along with the respective Protocol from the General Assembly’s meeting, the company should present before the Trade register a Certificate from the National Insurance Institute, notifying that the company has no obligations towards the National Insurance Institute ( it actually means that the national insurance of the employees has been paid by the company). The company is also obliged to present before the Trade Registry the specified in the Commercial Code accountancy documents.
Upon receipt of all documents and a satisfactory check, the Trade register would erase the company’s entry from its records.

According to Art. 38, para. 4 of PITA (Law On the Taxation Income of Physical Persons) withholding tax on the income from liquidation shares is determined on the positive difference between the liquidation value of the share and the documented cost of the share in the company – 10 %.Ликвидацията е процедура, при която фирма се прекратява и се заличава от Търговския регистър.
Има два вида ликвидация в практиката – доброволна и принудителна ликвидация.
По-често срещаният вид ликвидация е доброволната, при която съдружниците на фирмата решават да предприемат процедура по ликвидация на дружеството. А принудителната ликвидация се отличава с това, че се отваря произвоство по несъстоятелност. Ликвидацията е продължителен процес като може да отнеме повече от 6 месеца.

Прървият етап е прекратяването на дейността на фирмата. Това става с взето решение от едноличният собственик/съдружниците на фирмата. Представителите на фирмата не трябва да забравят, че започването на процедура по ликвидация и прератяване на дейността й, задълженията за подаване на годишни декларации, декларации по ЗДДС и други не отпадат. Важно е да се подчертае това, защото в противен случай на фирмата ще бъдат наложени глоби.

При стартиране на процедурата по ликвидация на фирмата е добре да се обърнете към специалист – адвокат, за да не си навлечете излишни главоболия при подготовката на документите.

Първоначално трябва са се проведе Общо събрание и да се вземе решение за прекратяване на дейността и да се избере ликвидатор. В повечето случаи това е самият управител на фирмата. Също така се определя срок на ликвидацията, който не може да е по-малък от 6 месеца.

След като е взето решението за прекратяване на дейността на фирмата трябва да се уведоми НАП съгласно чл. 77, ал. 1 от ДОПК. От НАП трябва да издадат на фирмата удостоверение в срок от 2 месеца, което да послужи за откриване на процедурата по ликвидация.

На трето място се изготвя от счетоводството на фирмата баланс съгласно счетоводен стандарт СС13, който се прилага към документите на фирмата. След което може да се подаде заявление Б6 в Търговския регистър със съответните приложения към него.

Следващата стъпка е да се отправят покани към кредиторите на фирмата за предявяване на вземанията им за срок не по-малък от 6 месеца. Тази покана следва да се обяви в Търговския регистър със заявление Г1. И от този момент нататък следва към името на фирмата да е вписано, че е в ликвидация в Търговския регистър.

Заличаването на фирмата в Търговския регистър може да стане след като имуществото и активите на кредиторите са уредени, както и задълженията на фирмата към държавните институции.

После се пристъпва към изготвянето на баланс от счетоводството на фирмата и доклад с пояснителни бележки към него. А всички досиета и ведомости за заплати трябва да бъдат предадени на НОИ.

След като се направят тези неща е необходимо да се проведе отново Общо събрание и да се вземат решения за приемането на счетоводния баланс и решение за заличаването на фирмата в Търговския регистър. С тези взети решения фирмата може вече да подаде Заявление А2 в Търговския регистър със съответните приложения към него.

Когато бъдат подадени документите следва да се подаде съгласно чл. 162 от ЗКПО до НАП данъчна декларация за последния данъчен период на фирмата.