Annual closing

All companies are obliged to submit to National Revenue Agency an Annual Tax Return till 31st March and to declare in Commercial Register an Annual Financial Report till 30 June of the next year, for activity in the previous year. It is advisable to attend to these obligations, because there is a fines for not meeting the deadline between 500 and 3 000 BGN.Всички фирми са задължни да подадат в Националната агенция за приходите своята годишна данъчна декларация до 31 март и да обявит в търговския регистър годишеният си финансов отчет до 30 юни на следващата година, за дейността си през изминалата година. Препоръчително е да се грижи за тези задължения, защото има глоби за неспазване на срока между 500 и 3 000 лв.