Providing owners of / partners in a Ltd.

One of the most frequently asked questions in the field of accounting is after the registration of the company how it should be provide owners / partners.

Providing manager in EOOD

When to the registration documents of the company is applied a contract for management and control of the company owner and is agreed remuneration, the same shall be provided by contract for management and control on minimum social security threshold for the economic activity.

In the other case, when the manager and sole owner of EOOD are one and the same person and there is no a contract for management and control entered remuneration has two options to ensure:

– As a manager under management and control of the minimum social security threshold for economic activity or
– As a self-employed person on the minimum insurance income 460 BGN to the maximum insurable earnings – 2600 BGN

Providing partner in OOD

If a partner has a contract for management and control and carries out activities other than management, which will receive remuneration should be provided in two ways – once as manager and then as a self-employed person.

If a partner is not registered as a manager, the same can be provided under an employment contract or if he pursues his occupation without an employment contract is provided as a self-employed person.

Accounting Services Bulgaria
Accounting Services Bulgaria

Един от най-често задаваните въпроси в областта на счетоводството е след регистрацията на фирма ЕООД / ООД как следва да се осигуряват собствениците/съдружниците.

Осигуряване на управител в ЕООД

Когато към документите за регистрация на фирмата е приложен договор за управление и контрол със собственика на фирмата и е уговорено възнаграждение, то следва същия да се осигурява по ДУК върху минималния осигурителен праг за съответната икономическа дейност.
В другия случай, когато управителя и едноличния собственик на ЕООД са едно и също лице и няма сключен договор за управление и контрол с вписано възнаграждение има два варианта за осигуряване:
– Като управител по договор за управление и контрол върху минималния осигурителен праг за икономическата дейност или
– Като самоосигуряващо се лице върху минималния осигурителен доход 460 лв. до максималния осигурителен доход – 2 600 лв.

Осигуряване на съдружник в ООД

Ако съдружник има сключен договор за управление и контрол и упражнява дейност, различна от управлението, за която ще получава възнаграждение, следва да се осигурява на две основания – веднъж като управител и втори път като самоосигуряващо се лице.
Ако съдружник не е вписан като управител, то същия може да бъде осигурен по трудов договор или ако упражнява трудовата си дейност без сключен трудов договор се осигурява като самоосигуряващо се лице.