Registration on self-employed

According to the Social Insurance Code self employed are:

– Freelancers and / or craft activity of registration;
– Persons engaged in work as sole traders, owners or partners in commercial companies and individuals – members of the unincorporated companies;
– Registered farmers or tobacco producers.

The Self-employed individuals are obliged to submit to the NRA declaration form for the initiation, cessation, renewal or discontinuation of employment in 7 – days of the occurrence of the relevant circumstance.

The minimum monthly insurance income for self-employed persons is 420.00 BGN.The exception are registered farmers and tobacco producers, for which the minimum monthly insurance income is 240.00 BGN.

The maximum monthly insurable income for self-employed persons is 2 400.00 BGN.
It is important to note that the declaration is complete with address identity card of the person and submitted to the Territorial office at this address.

After submit a declaration of self-employed persons are required to submit a declaration form 1 to 25 day of the month following the month and accordingly pay their obligations to the NRA PIN. Declaration form 6 is submitted once a year by 30 April of the calendar year following the year to which it relates.

The Self-employed individuals also submitted a declaration under Article 50 of the Personal Income Tax Act of the final amount of the insurance income.

Accounting Services Bulgaria
Accounting Services Bulgaria

Съгласно Кодекса за социално осигуряване самоосигуряващите се лица са:

– Упражняващите свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация;
– Лицата , упражняващи трудова дейност, като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физически лица – членове на неперсонифицирани дружества;
– Регистрирани земеделски производители или тютюнопроизводители.

Самоосигуряващите се лица са задължени да подадат в НАП декларация по образец за започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на трудовата дейност в 7 – дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство.

Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица е 420,00 лв. Изключение са регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, за които минималния месечен размер на осигурителния доход е 240,00 лв.

Максималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица е 2 400,00 лв.

Важно е да се отбележи, че декларацията се попълва с адрес по лична карта на лицето и се подава в Териториална дирекция на НАП по този адрес.

След като подадат декларация за самоосигуряване, лицата са задължени да подават декларация образец 1 до 25-о число число на месеца, следващ месеца, за който е подадена декларацията, и съответно да внасят задълженията си към НАП по ЕГН. Декларация образец 6 се подава веднъж годишно в срок до 30 април на календарна година, следваща годината за която се подава декларация.

Самоосигуряващите се лица също така подават декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за окончателния размер на осигурителния доход.