VAT registration in Bulgaria

Compulsory VAT registration – art. 96, para 1 of the VAT Act.
An obligation for registration arises when a taxable person reaches a taxable turnover of BGN 50 000 or more for a period 12 consecutive months preceding the current month.

Compulsory registration for supply of goods with assembly and installation – art. 97, para 1 of the VAT Act. A person who is established in another Member State and who effects taxable supplies of goods which are assembled or installed within the territory of the country by or for the account of the said person. The application for registration shall be submitted not later than 7 days prior to the date of occurrence of the chargeable event for the supply.

Compulsory registration in case of distance selling of goods – art. 98 of the VAT Act.
Any taxable person who effects a supply of goods whereof the place of transaction is within the territory of the country under the terms of distance selling shall be registered on this grounds. The obligation for registration arises not later than 7 days prior to the date of occurrence of the chargeable event and turnover of BGN 70 000.
Compulsory registration in case of Intra-Community Acquisition (ICA) – art. 99 of the VAT Act.

The application for registration shall be submitted not later than 7 days prior to the date of occurrence of the chargeable event for the acquisition by which the total value of taxable Intra-Community acquisitions exceeds BGN 20,000. The obligation for registration arises not later than 7 days prior to the date of occurrence of the chargeable event.

Compulsory registration as result of transformation – art. 10, para 1 of the VAT Act.
Registration under the VAT Act shall be compulsory for any person who in case of no supply of goods or services (Art. 10, para. 1 of the VAT Act) acquires goods. This registration shall be effected by submission of an application for registration with in 14 days.

Registration of a non-resident who is not established within country – art. 101 of the VAT Act.
This type of registration does not apply to non-resident persons supplying services under Chapter Eighteen of the VAT Act, insofar as there is a specific procedure for registration. The obligation for registration arises not later than 14 days prior to the date of occurrence of the chargeable event.

Accounting Services Bulgaria
Accounting Services Bulgaria

Задължителна регистрация – чл. 96, ал. 1 от ЗДДС.
Задължението за регистрация възниква, когато данъчно задължено лице достигне облагаем оборот от 50 000 лева или повече за период от 12 последователни месеца преди текущия месец.

Задължителна регистрация за доставка на стоки с монтаж и инсталиране – чл. 97, ал.1 от ЗДДС. Един човек, който е установен в друга държава-членка и извършва облагаеми доставки на стоки, които са сглобени или инсталирани на територията на страната от или за сметка на това лице. Заявлението за регистрация се подава не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за доставката.

Задължителна регистрация в случай на дистанционни продажби на стоки – чл. 98 от ЗДДС.
Всяко данъчно задължено лице, което извършва доставка на стоки с място на изпълнение на територията на страната при условията на дистанционни продажби, се регистрира на това основание. Задължението за регистрация възниква не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие и оборот от 70 000 лева.

Задължителна регистрация в случай на вътреобщностно придобиване ВОП – чл. 99 от ЗДДС.
Заявлението за регистрация се подава не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за придобиването, с което общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания надвиши 20 000 лева. Задължението за регистрация възниква не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие.

Задължителна регистрация в резултат на преобразуване – чл. 10, ал.1 от ЗДДС.
Регистрацията по ЗДДС е задължителна за всяко лице, което в случай на доставка на стоки или услуги (чл. 10, ал. 1 от Закона за ДДС) придобива стоки. Тази регистрация се извършва чрез подаване на заявление за регистрация в 14-дневен срок.

Регистрация на чуждестранно лице, което не е установено в страната – чл. 101 от ЗДДС.
Този вид регистрация не се прилага за чуждестранни лица, предоставящи услуги по глава осемнадесета от ЗДДС, доколкото е налице специфична процедура за регистрация. Задължението за регистрация възниква не по-късно от 14 дни преди датата на възникване на данъчното събитие.