Много са случаите, в които майки докато са в отпуск за отглеждане на дете до навършването на 2 годишна възраст считано очакват и своето второ дете.

В тези случаи майките се интересуват от това какви документи трябва да подадат до своя работодател и как е регламентирано изплащането на обезщетението за първото дете до навършването му на 2 години.

Други засягани въпроси са:
Достатъчно ли е болничния за 45 дни преди раждането да се даде на работодателя, за да се отрази коректно майчинството?
Болничния лист прекъсва ли автоматично отпуската ми за отглеждане на първото дете или трябва да подам и някаква декларация?

Друг важен въпрос е спира ли се изплащането на обезщетението за първото дете до навършването му на 2 години?

Ето тук накратко разясняваме точно тази ситуация:

Болничният лист е акт, който се издава от наблюдаващия лекар от Женска консултация за отпуск за временна неработоспособност поради бременност и с издаването му се прекъсва отпускът по чл. 164, ал. 1 от КТ, който работодателят Ви е разрешил, Вие ползвате и за този период се изплаща парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 53 от КСО.

Прекъснатият отпуск за отглеждане на малко дете е промяна в обстоятелствата, която води до спиране изплащането на паричното обезщетение на основание чл. 53 от КСО и от този ден възниква правото Ви на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 54 от КСО до навършване на 2 годишна възраст на детето.

За правилно изплащане на дължимото парично обезщетение е необходимо да се подадат следните документи:
1. В тридневен срок от началото на болничния лист за 45 календарни дни осигурителят да представи в съответното за него ТП на НОИ удостоверение, приложение № 10 за промяна в обстоятелствата, прекратен отпуск по чл. 164, ал. 1 от КТ, водеща до спиране на изплащаното обезщетение на основание чл. 53 от КСО считано от началната дата на болничния лист.
2. За изплащане на парично обезщетение в нормативно определените срокове осигурителят представя удостоверение, приложение № 9 към болничния лист с причина “14-Бременност”.
3. За изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 54 от КСО в нормативно определените срокове осигурителят представя удостоверение, приложение № 10, въз основа на представено при него Ваше заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 54 от КСО, считано от началната дата на болничния лист/Приложение № 8.

При тези обстоятелства за определяне на дължим размер дневно парично обезщетение за нововъзникналия риск “Бременност и раждане” ще бъде приложена разпоредбата на чл. 49, ал. 2 от КСО, При придобиване право на парично обезщетение при бременност и раждане през периода на изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане или за отглеждане на дете обезщетението е в размера, определен по ал. 1 за предходното дете, ако това е по-благоприятно за лицето.

В случай че бъде издаден болничен лист с причина “Общо заболяване” преди настъпване правото Ви на болничен лист за 45 календарни дни преди определената дата за раждане /термин/ с причина “Бременност” гореизброените действия са същите, но тогава разпоредбата на чл. 49, ал. 2 от КСО не може да бъде приложена.

Every employee is entitled to paid annual leave.

According to Art. 155 para 1 of the Labour Code when starting work for the first time the employee may use paid annual leave when it acquires at least 8 months work experience.

In case of termination of employment before acquisition of of eight months work experience the employee is entitled to compensation for unused leave, calculated in accordance with Art. 224, para 1.
The amount of paid annual leave is not less than 20 working days.

Some categories of workers, depending on the specific nature of the work are entitled to an extended paid leave in which leave is included under para 4. The categories of employees and the minimum amount of such leave shall be determined by the Council of Ministers.

According to Art. 156 under Art. 155, para. 2 the employee is entitled to additional paid leave:

– to work under specific conditions and risks to life and health that can not be eliminated, restricted
or reduced, despite the measures taken – not less than 5 working days;
– To work in irregular working hours – not less than 5 working days.
The types of work for which additional annual leave shall be determined by an ordinance of the Council of Ministers.

Accounting Services Bulgaria

Accounting Services Bulgaria

According to the Labour Code, Art. 70 states that where the work required to verify the suitability of the employee to perform, final acceptance of the work can to be preceded by a contract for a trial period of 6 months. Such a contract may be concluded when the employee wishes to ascertain whether the work is suitable for him.

An important part is when concluding of the contract for a period of the test is to be mentioned some of the characteristics:

– In the contract shall specify in whose benefit it is agreed probationary period. If this is not specified in the contract, it is agreed that the period of testing is scheduled for the benefit of both parties.
– During the test, the parties shall have all rights and obligations as well as in the final agreement.
– A probationer does not include the time during which the employee was on leave or for other valid reasons not performed the work for which the contract is concluded.
– For the same job with the same worker in the same establishment employment contract for a trial period can be entered only once.

Termination of the contract for a trial period shall be governed by Art.
71 of the Labour Code:

– until the expiration of the probationary period the party in whose benefit it is agreed, may terminate the contract without notice;
– The labor contract is deemed to be finally concluded, if not terminated until the expiration of the probationary period.

Accounting Services Bulgaria

Accounting Services Bulgaria