Считано от 01.01.2016 г. минималната работна заплата за страната се променя от 380 лв. на 420 лв. Следващото увеличение на минималната работна заплата се предвижда да стане от 01.01.2017 г. – 460 лв.

Размерът на максималния осигурителен доход се запазва в размер на 2600 лв.

Размерът на обезщетението за отглеждане на малко дете от една до 2-годишна възраст се запазва в размер на 340 лв.

Средномесечният доход на член от семейството считано от 01.01.2016 г. е в размер на 350 лв. Този доход служи за граница за достъп до семейни помощи за деца. От 01.07.2016 г.се предвижда дохода се увеличи на 400 лв.

Семейните помощи за деца са в следните размери:
• 37 лв. за едно дете
• 85 лв. за две деца
• 130 лв. за три деца
• 140 лв. за четири деца, като с увеличаване на броя на децата в семейството, помощта в семейството ще се увеличава с 20 лв.