Според Кодекса на труда, чл. 70, когато работата изисква да се провери годността на работника или служителя да я изпълнява, окончателното приемане на работа може да се предшества от договор със срок за изпитване до 6 месеца. Такъв договор може да се сключи и когато работникът или служителят желае да провери дали работата е подходяща за него.

Важна част е при сключването на договора със срок на изпитване е да се споменат някои характеристики:

– В договора се посочва в чия полза е уговорен срокът за изпитване. Ако това не е посочено в договора, приема се, че срокът за изпитване е уговорен в полза и на двете страни.
– През времето на изпитването страните имат всички права и задължения както при окончателния трудов договор.
– В изпитателния срок не се включва времето, през което работникът или служителят е бил в отпуск или по други уважителни причини не е изпълнявал работата, за която е сключен договорът.
– За една и съща работа с един и същ работник в едно и също предприятие трудов договор със срок за изпитване може да се сключва само веднъж.

Прекратяването на договора със срок за изпитване се регламентира съгласно чл.
71 от Кодекса на труда:

– до изтичане на срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие;
– трудовият договор се смята за окончателно сключен, ако не бъде прекратен до изтичане на срока за изпитване.

Промените в законодателството предвиждат да може да се сключва трудов договор с условие за стажуване, което е регламентирано в чл. 233, чл. 233а, чл.233б, чл. 233в. Има няколко условия за това:

Стажантът трябва да е завършил средно или висше образование;
Длъжността, за която кандидатства, трябва да отговаря на завършеното образование;
Стажантът не трябва да има друг трудов стаж по специалността, за която ще стажува;
Трудов договор с условие за стажуване може да се сключва с лица само до 29-годишна възраст.

В чл. 233в е предвидено при прекратяване на договора в 14-дневен срок да се издаде препоръка за постигнатите резултати на стажуващия.

Важно е да се отбележи, че стажантън има право само веднъж да сключи трудов договор с условие на стажуване.