Промените в законодателството предвиждат да може да се сключва трудов договор с условие за стажуване, което е регламентирано в чл. 233, чл. 233а, чл.233б, чл. 233в. Има няколко условия за това:

Стажантът трябва да е завършил средно или висше образование;
Длъжността, за която кандидатства, трябва да отговаря на завършеното образование;
Стажантът не трябва да има друг трудов стаж по специалността, за която ще стажува;
Трудов договор с условие за стажуване може да се сключва с лица само до 29-годишна възраст.

В чл. 233в е предвидено при прекратяване на договора в 14-дневен срок да се издаде препоръка за постигнатите резултати на стажуващия.

Важно е да се отбележи, че стажантън има право само веднъж да сключи трудов договор с условие на стажуване.