Когато фирма сключи договор за наем с физическо лице, фирмата е задължена да издава Сметка за изплатени суми и Служебна бележка съгласно чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ за стойността на платения наем.
За пример ще вземем, че наема е 100 лв бруто по договор. И тъй като договора е с физическо лице фирмата трябва да удържи от тези 100 лв. 10% авансов данък за наема. Този авансов данък наем се удържа всеки месец, а се внася на тримесечие. Само за четвъртото тримесечие (октомври, ноември и декември) не се удържа и не се внася данък наем.

В нашия пример имаме сума по договор 100 лв. от тях имаме 10% са нормативно признати разходи или
100 лв * 10% = 10 лв. (тези 10 лв. са нормативно признатите разходи), което означава че за да получим облагаемата стойност трябва от 100 лв. да извадим нормативно признатите разходи (10 лв.) = 90 лв.
И вече върху тези 90 лв. ние удържаме авансов данък наем, т.е. 90 лв. * 10% (авансовият данък наеми е 10%) = 9 лв.
Това означава че дължим 9 лв авансов данък наеми на държавата, който се внася в Централния бюджет с параграф 110000 (вид плащане) към сметка на НАП.

И от цялото нещо става ясно накрая, че от 100 лв. бруто наем сме извадили 9 лв. авансов данък наем и остава да платим на наемодателя на фирмата 91 лв. наем чисто.

Тези документи се издават, всеки месец, когато се плаща наема.
А данък наем се внася съответно за 1-во тримесечие до 30.04., 2-ро тримесечие до 31.07., 3-то тримесечие до 31.10. и за 4-то тримесечие не се прави вноска.

Друго задължение на фирмата относно авансовия данък е да декларира в НАП в същите срокове, в които и се плаща данъка с декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ. С тази декларация се декларира пред НАП, че фирмата например за 1-вото тримесечие дължи авансов данък наем 3*9 лв.=27 лв.

Като цяло последователността на авансовото облагане на доходите от наем е такава:
1. Издаване на Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ и Служебна бележка – с което удостоверяваме, че сме платили наема и сме удържали авансов данък наем на наемодателя
2. Подаване на декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ за съответното тримесечие в срок
3. Плащане на авансов данък наем за съответното тримесечие в срок

• Максимален осигурителен доход се променя от 2 400 лв. на 2 600 лв.;

• Минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2013 г. и тези, които са започнали дейност през 2014 и 2015 г. се определя на 420 лв.;

• Минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, които са упражнявали дейност през 2013 г. се определя съобразно облагаемия им доход за 2013 г., както следва:
– до 5 400 лв. – 420 лв.;
– от 5 400,01 лв. до 6 500 лв. – 450 лв.;
– от 6 500,01 лв. до 7 500 лв. – 500 лв.;
– над 7 500 лв. – 550 лв.

• Минимален осигурителен доход за земеделските производители и тютюнопроизводители – 300 лв.

• Минималната работна заплата се променя от 340 лв на 360 лева от 01.01.2015 г., а от 01.07.2015 г. предстой да се увеличи на 380 лв.

• Промените в ЗДДС засягат основно предоставянето на далекосъобщителни услуги, услуги по разпространение на радио и телевизия и електронни услуги на крайните потребители. Тези услуги следва да се облагат с ДДС в страната, в която е установен данъчно незадълженото лице – клиента. За да се избегне необходимостта от регистрация по ДДС във всяка държава членка относно тези доставки, доставчиците ще могат да ползват специален режим за деклариране чрез информационната система MOSS, след като подадат заявление за това.

• Годишните данъчни декларации вече могат да се подават по електронен път само с ПИК код издаден от НАП.

• Обезщетението за майчинство не се променя остава 340 лв. Промените засягат начина на изчисление на дохода, който е получавала майката преди излизане по майчинство – от 18 месеца се увеличава на 24 месеца.

• Въведена е нова електронна система за подаване на болнични листове от лекарите към НОИ. Това в никакъв случай не освобождава служителите от задължението им да представят болничен лист – копие на работодателя. Смята се, че с въвеждането на електронната система ще се ускори обработката на болничните листове.

• В срок до 31.01.2015 година самоосигуряващите се лица могат да променят вида на самоосигуряването си. Декларацията за самоосигуряване може да се подаде лично в НАП или чрез упълномощено лице, а също така и по пощата с обратна разписка.

Счетоводни услуги в България

Счетоводни услуги в България

На сайта на НАП са публикувани нови образци на следните документи:

– Справка за изплатени доходи на физически лица по чл. 73 от ЗДДФЛ;
– Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ;
– Служебна бележка по чл. 45, ал. 4, от ЗДДФЛ;
– Служебна бележка за доходи от източници по чл. 35 от ЗДДФЛ;
– Служебна бележка по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ;
– Служебна бележка по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ и
– Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО и приложения.

Съгласно Кодекса за социално осигуряване самоосигуряващите се лица са:

– Упражняващите свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация;
– Лицата , упражняващи трудова дейност, като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физически лица – членове на неперсонифицирани дружества;
– Регистрирани земеделски производители или тютюнопроизводители.

Самоосигуряващите се лица са задължени да подадат в НАП декларация по образец за започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на трудовата дейност в 7 – дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство.

Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица е 420,00 лв. Изключение са регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, за които минималния месечен размер на осигурителния доход е 240,00 лв.

Максималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица е 2 400,00 лв.

Важно е да се отбележи, че декларацията се попълва с адрес по лична карта на лицето и се подава в Териториална дирекция на НАП по този адрес.

След като подадат декларация за самоосигуряване, лицата са задължени да подават декларация образец 1 до 25-о число число на месеца, следващ месеца, за който е подадена декларацията, и съответно да внасят задълженията си към НАП по ЕГН. Декларация образец 6 се подава веднъж годишно в срок до 30 април на календарна година, следваща годината за която се подава декларация.

Самоосигуряващите се лица също така подават декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за окончателния размер на осигурителния доход.