Регистрация на фирма

Регистрацията на нова фирма отнема от 1 до 4 работни дни – това включва изготвянето на необходимите документи за подаване в Търговския регистър (в случай че сте ни предоставили предварително необходимата ни информация) и входирането им в Търговския регистър за тяхната обработка.

Регистрация по ДДС

Регистрацията по ЗДДС на фирма е безплатна услуга, като документите ви могат да
бъдат подадени онлайн, в случай че ни упълномощите за това.
Важно условие при регистрация на вашата фирма по ЗДДС е представляващия на фирмата да няма големи данъчни задължения, защото това може да бъде предпоставка да ви откажат регистрацията.
Срокът за регистрация на фирма по ЗДДС отнема 14 работни дни от датата на подаденото заявление за регистрация.
Срок за подаване на месечна декларация по ДДС – Подаването на месечната декларация по ДДС е до 14-то число включително на месеца, следващ данъчния период, за който се отнася.

Необходимост от касов апарат

Фирмите, които извършват продажби на стоки или услуги в брой са задължени да имат регистриран касов апарат с осъществена връзка с НАП.
Дистанционната връзка между фискалното устройство и НАП се осъществява чрез използване на преносна мрежа на избран от фирмата мобилен оператор по изградена VPN мрежа.
Задължително се издава касова бележка за всяка продажба по: чл. 3, ал. 1 – за всяко плащане с изключение на случаите, когато плащането е по банков път; по чл. 3, ал. 2 – за всяко плащане, включително за платените по банков път. В 7-дневен срок след изтичане на всеки месец и година лицето по чл. 3 отпечатва съкратен отчет на фискалната памет на всяко устройство в обекта за съответния период.

Публикуване на Годишни финансови отчети

Сроковете за обявяване на ГФО в Търговският регистър са:
1. едноличните търговци – в срок до 31 май;
2. дружествата с ограничена отговорност – в срок до 30 юни;
3. всички други търговци по смисъла на Търговския закон – в срок до 31 юли.
Държавната такса за публикуване на ГФО е 40лв., а ако това стане по електронен път тя е 20лв.
Необходимите документи са: Заявление за обявяване на годишен финансов отчет по образец (Г2), счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричния поток, отчет за собствения капитал, приложение – Счетоводна политика ; Протокол-решение за одобрения годишен финансов отчет; Декларация по чл.13, ал.4 от ЗТР (подписана от заявителя) и документ за внесена държавна такса.

Минимален осигурителен доход – 420 лв., с изключение на земеделските производители и тютюнопроизводителите, за които е 300 лв.

Максимален осигурителен доход – 2600 лв.

Минимална работна заплата – 420 лв.

Срок за внасяне на осигурителни и здравни вноски – Осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 се внасят от осигурителите до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът, а осигурителните вноски за самоосигуряващите се лица се внасят лично или чрез осигурителни каси до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.

Представителни разходи

Това са разходи, извършени за представителни и развлекателни цели като: разходи за посрещане, престой и изпращане на гости и делегации; разходи за нощувки; консумация на храна и напитки; организиране на делови срещи; тържества, развлекателни мероприятие, екскурзии и други.
Представителните разходи подлежат на облагане с данък върху разходите 10%.

Корпоративен данък (данък печалба)

Данъчната ставка на корпоративния данък е 10 на сто.
На основание чл. 93 от ЗКПО данъчно задължените лица внасят корпоративния данък за съответната година в срок до 31 март на следващата годината след приспадане на внесените авансови вноски за съответната година.
Авансовите вноски могат да бъдат месечни или тримесечни в зависимост от прогнозната данъчна печалба за текущата година, която е заявило данъчно задълженото лице в годишната си данъчна декларация за предходната година.
Месечни авансови вноски правят данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби от предходната година надхвърлят 3 млн. лв., а всички останали данъчно задължени лица правят тримесечни авансови вноски.

Когато фирма сключи договор за наем с физическо лице, фирмата е задължена да издава Сметка за изплатени суми и Служебна бележка съгласно чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ за стойността на платения наем.
За пример ще вземем, че наема е 100 лв бруто по договор. И тъй като договора е с физическо лице фирмата трябва да удържи от тези 100 лв. 10% авансов данък за наема. Този авансов данък наем се удържа всеки месец, а се внася на тримесечие. Само за четвъртото тримесечие (октомври, ноември и декември) не се удържа и не се внася данък наем.

В нашия пример имаме сума по договор 100 лв. от тях имаме 10% са нормативно признати разходи или
100 лв * 10% = 10 лв. (тези 10 лв. са нормативно признатите разходи), което означава че за да получим облагаемата стойност трябва от 100 лв. да извадим нормативно признатите разходи (10 лв.) = 90 лв.
И вече върху тези 90 лв. ние удържаме авансов данък наем, т.е. 90 лв. * 10% (авансовият данък наеми е 10%) = 9 лв.
Това означава че дължим 9 лв авансов данък наеми на държавата, който се внася в Централния бюджет с параграф 110000 (вид плащане) към сметка на НАП.

И от цялото нещо става ясно накрая, че от 100 лв. бруто наем сме извадили 9 лв. авансов данък наем и остава да платим на наемодателя на фирмата 91 лв. наем чисто.

Тези документи се издават, всеки месец, когато се плаща наема.
А данък наем се внася съответно за 1-во тримесечие до 30.04., 2-ро тримесечие до 31.07., 3-то тримесечие до 31.10. и за 4-то тримесечие не се прави вноска.

Друго задължение на фирмата относно авансовия данък е да декларира в НАП в същите срокове, в които и се плаща данъка с декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ. С тази декларация се декларира пред НАП, че фирмата например за 1-вото тримесечие дължи авансов данък наем 3*9 лв.=27 лв.

Като цяло последователността на авансовото облагане на доходите от наем е такава:
1. Издаване на Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ и Служебна бележка – с което удостоверяваме, че сме платили наема и сме удържали авансов данък наем на наемодателя
2. Подаване на декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ за съответното тримесечие в срок
3. Плащане на авансов данък наем за съответното тримесечие в срок