Лицата, които са наети на непълно работно време и получават заплата по-малка от минималната месечна заплата за страната – 340 лв., имат право на обезщетение за безработица в размер 50 на сто от полагащото им се парично обезщетение за оставащия период на изплащане.

Когато безработните лица полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение под минималната работна заплата – 340 лв., след намаляването му с разходите за дейността, тези лица не подлежат на осигуряване и имат право да получават парично обезщетение за безработица.

One Thought on “Упражняване на трудова дейност и получаване на обезщетение за безработица

  1. Pingback: cipro 500 mg

Post Navigation