От началото на 2017 година минималната работна заплата се променя от 420 лв. на 460 лв.

Максималният осигурителен доход остава без промяна в размер на 2600 лв.

С промените от 2017 година е създаден нов член (чл. 128б, ал. 3 ), които задължава всеки работодателят трябва да води трудово досие за наетите служителите във фирмата. Електронното досие на служителя трябва да съдържа документи от назначението му, възникнали изменения до прекратяването на договора.
Повече информация относно вида и изискванията за съхранение ще бъда определени с нов акт на Министерски съвет.

Важно за самоосигуряващите се лица:
Осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемия им доход за 2015 г. от упражняване на съответната трудова дейност като самоосигуряващи се лица се определя :
до 5400 лв. – 460 лв.;
от 5400.01 до 6500 лв. – 500 лв.;
от 6500.01 лв. до 7500 лв. – 550 лв.;
над 7500 лв. – 600 лв.
Осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2016 г., както и за тези които са започнали дейност през 2016 г. и 2017 г. е 460 лв.

Промяна в осигурителната вноска върху социалните разходи
От 2017 г. върху социалните разходи ще се дължат осигурителни вноски за всички фондове на ДОО.