Документите за установяване на осигурителен стаж (УП-3) и осигурителен доход (УП-2) се издават безплатно от счетоводството на фирмата съгласно чл. 5, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване.

Тези документи се изготвят от счетоводството в срок от 30 дни след прекратяване на трудовия договор на служителя. А в случай, че е постъпило искане от страна на служителя срока за издаване 14 дневен от датата на подаденото искане. Затова е важно да се знае, че никой не може да ви откаже да ви бъдат издадени тези документи и всеки е длъжен да спазва установените по закон срокове.

В случай, че фирмата, в която сте работили е прекратила дейност от НОИ могат да ви издадат документи за осигурителен стаж и осигурителен доход.

Един от най-често задаваните въпроси в областта на счетоводството е след регистрацията на фирма ЕООД / ООД как следва да се осигуряват собствениците/съдружниците.

Осигуряване на управител в ЕООД

Когато към документите за регистрация на фирмата е приложен договор за управление и контрол със собственика на фирмата и е уговорено възнаграждение, то следва същия да се осигурява по ДУК върху минималния осигурителен праг за съответната икономическа дейност.
В другия случай, когато управителя и едноличния собственик на ЕООД са едно и също лице и няма сключен договор за управление и контрол с вписано възнаграждение има два варианта за осигуряване:
- Като управител по договор за управление и контрол върху минималния осигурителен праг за икономическата дейност или
- Като самоосигуряващо се лице върху минималния осигурителен доход 460 лв. до максималния осигурителен доход – 2 600 лв.

Осигуряване на съдружник в ООД

Ако съдружник има сключен договор за управление и контрол и упражнява дейност, различна от управлението, за която ще получава възнаграждение, следва да се осигурява на две основания – веднъж като управител и втори път като самоосигуряващо се лице.
Ако съдружник не е вписан като управител, то същия може да бъде осигурен по трудов договор или ако упражнява трудовата си дейност без сключен трудов договор се осигурява като самоосигуряващо се лице.

На сайта на НАП са публикувани нови образци на следните документи:

- Справка за изплатени доходи на физически лица по чл. 73 от ЗДДФЛ;
- Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ;
- Служебна бележка по чл. 45, ал. 4, от ЗДДФЛ;
- Служебна бележка за доходи от източници по чл. 35 от ЗДДФЛ;
- Служебна бележка по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ;
- Служебна бележка по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ и
- Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО и приложения.