Съгласно чл. 25, ал.3 от Законa за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) работодателите се задължават да осигуряват обслужване на своите работници и служители от служби по трудова медицина.

Службите по трудова медицина консултират и подпомагат работодателите в планирането и организирането на дейностите за осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд. За повече информация се свържете с нас.

Искате да започнете бизнес в България? Заложете на сигурния старт като се доверите на нашия екип от професионалисти. Ние предлагаме консултантски услуги, за да отговорим на Вашите въпроси и да ви помогнем да реализирате своите идеи. На нашите нови клиенти предлагаме преференциална цена за консултантски услуги и абонаментно счетоводно обслужване.
Свържете се с нас, за да научите повече за нашата специална оферта.

Задължителна регистрация – чл. 96, ал. 1 от ЗДДС.
Задължението за регистрация възниква, когато данъчно задължено лице достигне облагаем оборот от 50 000 лева или повече за период от 12 последователни месеца преди текущия месец.

Задължителна регистрация за доставка на стоки с монтаж и инсталиране – чл. 97, ал.1 от ЗДДС. Един човек, който е установен в друга държава-членка и извършва облагаеми доставки на стоки, които са сглобени или инсталирани на територията на страната от или за сметка на това лице. Заявлението за регистрация се подава не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за доставката.

Задължителна регистрация в случай на дистанционни продажби на стоки – чл. 98 от ЗДДС.
Всяко данъчно задължено лице, което извършва доставка на стоки с място на изпълнение на територията на страната при условията на дистанционни продажби, се регистрира на това основание. Задължението за регистрация възниква не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие и оборот от 70 000 лева.

Задължителна регистрация в случай на вътреобщностно придобиване ВОП – чл. 99 от ЗДДС.
Заявлението за регистрация се подава не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за придобиването, с което общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания надвиши 20 000 лева. Задължението за регистрация възниква не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие.

Задължителна регистрация в резултат на преобразуване – чл. 10, ал.1 от ЗДДС.
Регистрацията по ЗДДС е задължителна за всяко лице, което в случай на доставка на стоки или услуги (чл. 10, ал. 1 от Закона за ДДС) придобива стоки. Тази регистрация се извършва чрез подаване на заявление за регистрация в 14-дневен срок.

Регистрация на чуждестранно лице, което не е установено в страната – чл. 101 от ЗДДС.
Този вид регистрация не се прилага за чуждестранни лица, предоставящи услуги по глава осемнадесета от ЗДДС, доколкото е налице специфична процедура за регистрация. Задължението за регистрация възниква не по-късно от 14 дни преди датата на възникване на данъчното събитие.

От началото на 2015 година лекарите и зъболекарите ще представят болничните листове по електронен път към НОИ. Това ще съкрати сроковете за изплащане на обезщетенията и ще намали броя на сгрешените болнични листове. На пациентите ще се издава хартиено копие на болничния лист, който да послужи като оправдателен документ на служителя пред работодателя му.

С въвеждането на електронно подаване на болничните листове ще има преходен период, през който ще бъде възможно подаването на болнични листове и по сегашната процедура на предаване в НОИ.

Лицата, които са наети на непълно работно време и получават заплата по-малка от минималната месечна заплата за страната – 340 лв., имат право на обезщетение за безработица в размер 50 на сто от полагащото им се парично обезщетение за оставащия период на изплащане.

Когато безработните лица полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение под минималната работна заплата – 340 лв., след намаляването му с разходите за дейността, тези лица не подлежат на осигуряване и имат право да получават парично обезщетение за безработица.

Промените в законодателството предвиждат да може да се сключва трудов договор с условие за стажуване, което е регламентирано в чл. 233, чл. 233а, чл.233б, чл. 233в. Има няколко условия за това:

Стажантът трябва да е завършил средно или висше образование;
Длъжността, за която кандидатства, трябва да отговаря на завършеното образование;
Стажантът не трябва да има друг трудов стаж по специалността, за която ще стажува;
Трудов договор с условие за стажуване може да се сключва с лица само до 29-годишна възраст.

В чл. 233в е предвидено при прекратяване на договора в 14-дневен срок да се издаде препоръка за постигнатите резултати на стажуващия.

Важно е да се отбележи, че стажантън има право само веднъж да сключи трудов договор с условие на стажуване.